Islame Video

4 këshilla që duhet ti dëgjojë çdo njeri i cili është i mërzitur!

SHKËPUTJE | 4 këshilla që duhet ti dëgjojë çdo njeri i cili është i mërzitur! – Ardian Sejdiu.Dituria në Islam e ka tretmanin (kujdesin) e veçantë.

Dituria është veti e Allahut xh.sh., sepse një nga cilësit e Allahut xh.sh. dhe emrat e bukur të Tij është edhe emri El-‘Alim – I Gjithëdituri. Për këtë shkak, Allahu xh.sh., nuk e do robin e Tij që ai të jetë i paditur.

Islami është dituri dhe thirrje për dituri. Në Kur’an Zoti i Madhëruar, nga 6219 ajetet mbi 850 herë thërret në dituri.Allahu xh.sh., e ka hapur Kur’anin në vitin 610 në Meke përmes Xhibrilit a.s., duke iu drejtuar Muhammedit s.a.v.s., në shpellën Hira me fjalët: “ Lexo me emrin e Zotit tënd, i cili krijoi (çdo gjë). Krijoi njeriun prej një gjaku të ngjizur (në mitrën e nënës). Lexo! Se Zoti yt është më bujari! Ai që e mësoi (njeriun) të shkruajë me pendë. Ia mësoi njeriut atë që nuk e dinte. (Alak: 1-5)