Islame Kuriozitete

5 çëlesat e fshehtësisë të cilat nuk i di askush përveç Allahut.

5 çëlesat e fshehtësisë të cilat nuk i di askush përveç Allahut.

Transmetohet nga Abdullah bin Umer (Allahu qoftë i kënaqur me të dy ata!) se ka thënë: I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!) ka thënë: “Celësat e të fshehtës janë pesë e nuk i di askush tjetër përveç Allahut:1. Askush nuk e di se çfarë do të ndodhë nesër përveç Allahut.2.

Askush nuk e di se çfarë ka në mitra përveç Allahut.3.Personi nuk e di se çfarë do veprojë nesër dhe nuk e di se në cilin vend do vd’esë.

4.Askush nuk e di se kur do bjerë shi’ përveç Allahut5. Askush nuk e di se kur do të ndodhë Ki’ameti përveç Allahut.”E ka nxjerr Buhariu në katër vende.