Hadithe Islame Keshilla

A deshiron te shkruhen 100 sevape e te fshihen 100 gjynahe ?

A deshironi te shkruhen 100 sevape e te fshihen 100 gjynahe ?Vlera e dhikrit (përmendjes së Allahut) Nga Ebu Hurejra – radijallahu anhu – përcillet se Pejgamberi – sal-lallahu alejhi ve sel-lem – ka thënë:

“Kush thotë: ‘La ilahe illAllahu, vahdehu la sherike leh, lehul-mulku, ve lehul-hamdu, ve huve ala kul-li shej’in kadijr’ (Nuk ka të adhuruar përveç Allahut, i Cili është i Vetëm dhe nuk ka ortak.

Atij i takon sundimi dhe lavdërimi dhe Ai është i Plotfuqishëm mbi çdo send) është për të sikur t’i lironte dhjetë robër, i shkruhen njëqind sevape, i shlyhen njëqind mëkate, është mbrojtje për të atë ditë nga shejtani derisa të ngryset dhe nuk do të vijë ndokush me diçka më të mirë se kjo, përveç atij që thotë më shumë se ky.” Këtë hadith e shënojnë Buhariu dhe Muslimi.

About the author

ligjeruesi

Add Comment

Click here to post a comment