Hadithe Islame Keshilla

A doni shpërblimin sikurse kryerja e haxhit? Lexojeni (HADITH)

Nga Sahabiu i nderuar Ebu Umameh El-Bãhilij transmetohet se i dërguari i Allahut ﷺ ka thënë :

Kush shkon për në xhami për faljen e namazit farz me xhemat , kjo është sikurse haxhi , dhe kush shkon për të kryer faljen e namazeve sunet , kjo është sikurse umra .

Transmeton Ebu Daudi (558) , Ahmedi (22304) dhe Et-Taberãnij 8/149 , (7578 ) dhe ky lefdh (tekst) eshte i tij .

Shejkh Albani e cilëson këtë hadith si hasen në librin e tij Sahih el-Xhãmi (6556) .
Ndërsa lëfdhi ( teksti ) i Ebu Daudit është :-

Kush del nga shtëpia e tij me abdes dhe shkon në xhami për të falur namazin farz me xhemat , e ka shpërblimin si haxhi i muhrimit ( ai që kryen haxhin në mekë), dhe kush del nga shtëpia dhe shkon për të falur namazin e duhasë , duke mos pasur qëllim tjetër vetëm se këtë , e ka shpërblimin e mu’temirit ( ai që kryen umren në qabe) , dhe falja e namazit dhe pritja e namazit tjeter , (duke mos u marrë me gjërat e dynjas midis dy namaze por duke bërë dhikër , dua ) e ka shpërblimin si puna e shkruar në il-liijn ( është shenje e gradës së lartë te namazit dhe te pranimit të tij ) .

E cilëson shejkh Albani hasen në librin e tij Sahih Et-Tergīb 675

Përktheu: J. Korriku