Hadithe Islame Keshilla

A duhet të thërras ezanin kur falem në shtëpi?

Pyetje:

A duhet të thërras ezanin kur falem në shtëpi?

Përgjigje:

Shejh Albani Allahu e mëshiroftë ka thënë:

Ka thënë Ibn Hazmi në librin e tij “el-Muhala” 3/125:
“Kushdo që dëshiron të falet i vetëm, nuk obligohet të thërret ezanin e as ikametin.
Por, nëse i tilli e bënë një gjë të tillë (e thërret ezanin dhe ikametin), ai ka bërë një vepër të mirë.

Ngase nuk ka argument të veçantë që tregon se na obligohet thirrja e ezanit kur falemi vetëm”

Përktheu: Suad Shabani