Hadithe Islame Keshilla Kuriozitete Mjekësia

A e dini se në cilin muaj vjen shpirti i bebes në barkun e nënës?

“Të bazuar në autoritetin e Abdullah ibn Mes’udit (r.a.), i cili thotë: Dëgjova Pejgamberin a.s. duke thënë: Me të vërtetë krijimi i secilit prej jush ka ndodhur në mitrën e nënës së tij, dyzet ditë si farë gjallëruese, mandej shndërrohet në gj’ak të ngjizur, që zgjat afërsisht po aq, mandej shndërrohet në një copë mishi për katërdhjetë ditë; mbas kësaj periudhe Allahu dërgon engjëllin, i cili i jep shpirtin dhe në të njëjtën kohë është i urdhëruar t’i shkruajë katër gjëra: rrëskun e tij, veprimet e tij, periudhën e jetës së tij në këtë botë, dhe a do të jetë fatkeq apo i lumtur”.

Gjatë leximit të këtij hadithi, vërejmë se ky ndahet në dy pjesë.Pjesa e parë, që përfshin krijimin dhe zhvillimin e njeriut në barkun e nënës së tij, dhe pjesa e dytë, që trajton zhvillimin shpirtëror të njeriut.Është për t’u habitur se, edhe pse Allahu xh.sh. e përshkroi krijimin e njeriut në Kur’an para 14 shekujsh, prapëseprapë ka shumë njerëz që janë të bindur në teorinë e Darvinit, se njeriu është krijuar në mënyrë evolutive.Afati kohor i secilës prej këtyre etapave është si vijon:Etapa e parë –“Feko’ndimi” –zgjat përafërsisht një javë.

Etapa e dytë –“Gjaku i ngjizur” –diçka e varur, zgjat përafërsisht dy javë.Etapa e tretë –“Copë mishi” –kjo etapë zgjat përafërsisht një javë, pra java e katërt.Etapa e katërt –“Formimi i eshtrave” – kjo etapë zgjat përafërsisht dy javë.Etapa e pestë –“Veshje e eshtrave me mish” –kjo etapë paraqitet në javën e shtatë.Etapa e gjashtë –“Formimi i trupit dhe forma e tij” – kur embrioni merr formën e veçantë;kjo etapë paraqitet diku rreth javës së dhjetë pas fekondimit.Etapa e shtatë –“Dhënia e shpirtit”–kjo etapë paraqitet në muajin e katërt, kur Zoti xh.sh. e dërgon melekun për t’ia dhënë shpirtin embrionit.