Islame

Celësat e të fshehtës janë pesë e nuk i di askush tjetër përveç Allahut:

Transmetohet nga Abdullah bin Umer (Allahu qoftë i kënaqur me të dy ata!) se ka thënë:I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!) ka thënë:

“Celësat e të fshehtës janë pesë e nuk i di askush tjetër përveç Allahut:

1.Askush nuk e di se çfarë do të ndodhë nesër përveç Allahut.

2.Askush nuk e di se çfarë ka në mitra përveç Allahut.

3. Personi nuk e di se çfarë do veprojë nesër dhe nuk e di se në cilin vend do vdesë.

4.Askush nuk e di se kur do bjerë shi’ përveç Allahut

5.Askush nuk e di se kur do të ndodhë Kiameti përveç Allahut.”E ka nxjerr Buhariu në katër vende, si më poshtë:– “El Istiska” (2/23)– “Tefsiru Sure El Enam” (5/193)- “Tefsiru Sure Lukman” (6/21)- “Et Teuhid” (8/165-166).