Islame Keshilla Kuriozitete

Çfarë ndodh me atë person që lexon suren Ikhlas 10 herë

A Muslim woman reads the Koran at Eyup Sultan Cultural Center during Ramadan in Brooklyn, New York, U.S., May 16, 2018. REUTERS/Gabriela Bhaskar

Transmetohet nga Muadh Ibn El-Xhuhni, sahab i të dërguarit të Allahut, sal-Allahu alejhi we selem, se i dërguari i Allahut ka thënë:

“Kushdo që e lexon suren Ihlas dhjetë here, atëherë Allahu ia ndërton atij një kështjellë në Xhenet dhe i dhuron edhe mirësi të tjera.

1.Kul huvall-llahu ehad.(Thuaj: Ai,Allahu është Një!

2.Allahus-samed.(Allahu është që cdo krijesë i drejtohet (i mbështetet) për cdo nevojë.

3.Lem jelid, ve lem juled.(As s`ka lindur kë,as nuk është i lindur.

4.Ue lem je ku(n)lehu kufuuen ehad. (Dhe Atij askush nuk i është i barabartë.

Umeri tha:
Atëherë ne do të kemi shumë kështjella, o i dërguari i Allahut!

Profeti–sal-Allahu alejhi we selem – tha:

Allahu ka më shumë dhe atë që është edhe më e mirë.”