Islame Kuriozitete

Cili është realiteti i të shikuarit e Allahut në gjumë ?

Imam Albani (Allahu e mëshiroftë!)

Pyetësi: A është të shikuarit e Allahut në ëndërr prej veçorive të Muhammedit a s (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!), apo jo? Në librat e biografive, përmendet “Shikova Zotin tim” dhe “Filani e pa Zotin e tij”.
Shejhu: Nuk ka ndonjë argument që tregon se kjo është prej
veçorive (të Profetit).
Pyetësi: Kush është kuptimi i fjalës së tij (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!): “E pashë Zotin tim në formën më të
mirë.”?

Dijetari Ebu Sead r.a. ka thënë: Kush e sheh në gjumë veten e tij sikur është duke qëndrua para Allahut, e Allahu e shikon atë. Nëse ëndërruesi është prej të mirëve ajo ëndërr është mëshirë për të.

Nëse e sheh sikur është duke iu lutur: E ka nderua me afrim ndaj vetes dhe e duan njerëzit.
Shejhu: Sigurisht që është për qëllim në ëndërr.