Islame Keshilla

Duaja qe shëron dhimbjet me lejen e Zotit të Madhërishem!

Kur’an-i ose Kurani Qerim (arabisht: القرآن al-Qurʾān, “lexim, recitim”) është fjala e Zotit (Allahut) e zbritur tek pejgamberi Muhamed Alejhis selam përmes melekut Xhibril.

Kurani shoqërohet në arabisht nga mbiemri karim (fisnik, i nderuar, me dinjitet).Ai paraqet për besimtarët myslimanë fjalën e Zotit në gjuhën arabe, së cilës i duhet bindur.

Kurani përbëhet nga 114 sure të emërtuara, nga të cilat 113 fillojnë me bismala-në (arabisht: بسم الله الرحمن الرحيم bi-smi llāhi r-rahmâni r-rahīm, në emër të Allahut, të mëshirshmit, Mëshirëplotit). Kjo shprehje përsëritet një herë në suren 27 vargu 30, duke u përdorur kështu gjithsej 114 herë.
Duaja qe shëron dhimbjet me lejen e Zotit të Madhërishem!