Islame

Fjalë nga profeti Muhamed a.s për kohët që po jetojmë..!

Fjalë nga profeti Muhamed për kohët që jetojmë…Transmetohet nga Ebu Hurejre se i Dërguari i All-ahut a.s ka thënë:” Keni kujdes nga supozimi, sepse supozimi është gën’jeshtra më e madhe, mos hulumtoni gabimet e njëri-tjetrit, mos spi’unoni njëri-tjetrin, mos e keni zili njëri-tjetrin, mos ia ktheni shpinën njëri-tjetrit dhe mos e urreni njëri-tjetrin, por bëhuni që të gjithë robër të Allahut, vellezër midis jush, ashtu si ju ka urdhëruar! Mus’limani është vëlla i mus-limanit, nuk i bën atij padrejtësi, nuk e lë në baltë dhe nuk e nënçmon. Devotshmëria është këtu (duke bere me shenjë në gjoksin e tij).

Njëriut i mjafton e keqja, nëse e nënçmon vëllanë e tij musliman. Çdo mus’liman për muslimanin i ka të nda’luara: jetën, pasurin dhe nderin.”(Buh’ariu dhe Mus’limi)