Islame

Kjo është vepra qe është më e dobishme se sa të falësh njëqind rekate (nafile namaz)..!

Kjo është vepra qe është më e dobishme se sa të falësh njëqind rekate (nafile namaz)..!Kjo është vepra qe është më e dobishme se sa të falësh njëqind rekate (nafile namaz)..!

Nga kjo porosi mësojmë se të kërkuarit dituri, mësimi dhe studimi janë më të vlefshme se sa falja e namazit nafile.

Prej Ebu Dherrit r.a. transmetohet se Pejgamberi salAllahu alejhi we selem i ka thënë:O Ebu Dherr, të mësosh një ajet nga libri i All-llahut
Kur’ani) është më e dobishme se sa të falësh njëqind rekate (nafilenamaz).Të përpiqesh që të përfitosh diç nga dituria do të ishte më mirë se sa të falish njëmijë rekate (nafile).

Transmeton Ibni Maxhe.