Islame Keshilla Video

Kur është Sadakaja më e dashur ?

Sadakaja më e dashur është në Ramazan – Fadil Musliu.

Sadakaja është term arab ( صدقة‎ ) që nënkupton dhënjen vullnetare të ndonjë pjese të pa caktuar (në sasi dhe vlerë) të pasurisë përkrah dhënjeve të obligueshme të përcaktuara në Islam siç janë zeqatit dhe zekatul fitrit. Lëmoshat e tilla mund të jipen për projekte të ndryshme, ndërsa zeqati vetëm për grupet e përcaktuara në Kur’an.

Lëmosha në Islam ka domethënje te posaçme. Ai i cili jep lëmoshë në emër të Allahu, forcon imanin (besimin) dhe karakterin e tij. Ebu Hurejre r.a. transmeton se Muhammedi (paqja qoftë mbi të) thoshte:”Lëmosha ska zvogluar asnjë pasuri. Allahu e rritë namin e shërbtorit te tij, nëse ai jep dhe e ngritë cdonjërin që është në kënaqësinë e Allahut”.[