Islame

Kush e thotë këtë dua katër herë, Allahu do ta shpëtojë atë ditë nga Zj’arri:

Namazi – është shtylla e dytë e Islamit, obligim i cili i shpallet Muhammedit a.s. gjatë udhëtimit të tij i njohur si Miraxhi. Namazi është obligim për të gjithë myslimanët të cilët jan të aftë psiqikisht dhe fizikisht (për të gjymtit fizikisht namazi është i obliguar por me lehtësime). Obligimi vendimtar i namazit është abdesi, pa marrjen korrekte të abdesit namazi është i pa pranueshëm.

Obligim gjithashtu është që namazi të falet në kohën e vet e cila shpallet nëpërmjet ezanit. Gjatë kryerjes së namazit myslimanët kthehen kah Qabja.Kush e thotë këtë dua katër herë, Allahu do ta shpëtojë atë ditë nga Zj’arri,