Islame Video

Kush eshte Meh’diu, njeriu qe pritet te vije?! Cili eshte roli i tij?! Zbritja e Isait (a,s )





Kush eshte Mehdiu, njeriu qe pritet te vijë?! Cili eshte roli i tij?! Zbritja e Isait a.s. Profeti Muhamed paqja dhe meshira e Allahut qofte mbi te, ka treguar per ardhjen e nje njeriu emri i te cilit eshte Muhammed Ib’n Abd’ullah dhe do te thirret nga njerezit Mehdi i cili do te thote ”I UDHËZUARI I DREJTUARI”.