Islame Video

Lutja e plakes qe shk’aktoi stuhi dhe ndali aeroplanin! Ngjarje dritheruese

Vlera e Duasë(Lutjes) ndaj Allahut.Allahu i lartësuar thotë: “Zoti juaj ka thënë: “Më thirrni Mua, Unë ju përgjigjem” (Gafir: 60) dhe thotë:

“E kur robët e Mi të pyesin ty për Mua, Unë jam afër, i përgjigjem lutjes kur lutësi më lutet, pra për të qenë ata drejt të udhëzuar, le të më përgjigjen ata Mua dhe le të më besojnë Mua.”

(El Bekare: 186) dhe Pejgamberi ka thënë: “Duaja është vetë adhurimi” pastaj ka lexuar “Zoti juaj ka thënë: “Më thirrni Mua, Unë ju përgjigjem” (Gafir: 60)
Lutja e plakes qe shk’aktoi stuhi dhe ndali aeroplanin! Ngjarje dritheruese