Hadithe Islame Keshilla

Muhammedi a.s ka thënë“Kush e ha këtë ushqim në mëngjes, ate dite ai nuk do te vuaje nga hel’mi, as nga magjia

Muhammedi alejhi selam ka thënë“Kush i ha këtë ushqim ne mengjes, ate dite ai as nuk do te vuaje nga hel’mi, as nga magjia”.Imam Laiki thotë: Transmeton Muhamed Bin Othman nga Said Bin Muhamed el-hanat nga Isak Bin Ebij Israil i cili thotë: Kam dëgjuar Sufjanin të thotë, për Sulejman Bin Umeja (dijetari i thekifëve) nga familja e Arua Bin Mesudit i cili thotë:

Transmetohet nga Sa’d bin Ebi Vekkasi radiallahu anhu, se i Derguari i Allahut, salallahu alejhi ue selem, ka thene: “Kush i ha shtate hurma (axhva) ne mengjes, ate dite ai as nuk do te vuaje nga helmi, as nga magjia”. (Transmetojne Buhariu 10/203 dhe Muslimi 2047)