Islame Keshilla

Në atë shtëpi që lexohen këto dy ajete tre ditë, shej’tani nuk i afrohet asaj shtëpie, cilat janë këto dy Ajete ?

Muhammedi alejhi selam duke treguar vlerën e dy ajeteve të fundit të sures Bekare dhe ndikimin e tyre në shtëpi thotë:”Allahu i Lartësuar ka shkruar Librin 2000 vjet para se t’i krijojë qiejt dhe tokën, kurse Ai ka qenë në Arsh (fron) dhe i zbriti dy ajete me të cilat përfundoi suren Bekare. Në atë shtëpi që lexohen këta dy ajete tre ditë, shejtani nuk i afrohet asaj shtëpie”. Hadithi është sahih, tra. Tirmidhiu, Nesaiu dhe Hakimi.