Islame Keshilla

Në namazin e synetit të sabahut, është synet të lexohet kaptina:

Në namazin e synetit të sabahut, është synet të lexohet kaptina:

Në namazin e synetit të sabahut, është synet të lexohet kaptina Kafirun dhe Ihlas.SURJA KAFIRUN Bismil’lâhi Rrahmâni Rrahîm Kul jâ ejjuhel kâfirûn Lâ a’budu mâ ta’budûn Ue lâ entum âbidûne mâ a’bud Ue lâ ene âbidum mâ abedtum Ue lâ entum âbidûne mâ a’bud Lekum dînukum ue lije dîn.

Kuptimi Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit!Thuaj: “O ju mosbesimtarë!Unë nuk adhuroj çfarë ju adhuronidhe ju nuk jeni adhurues të Atij që unë adhuroj.Unë nuk do të jem kurrë adhurues i atyre që ju i adhuronidhe as ju nuk do të jeni adhurues të Atij që unë adhuroj!Ju keni fenë tuaj, ndërsa unë kam fenë time!”