Islame

“O banorë të Xhen’etit, All-llahu ju ka premtuar diçka…!

Momenti më madhështor në Xhen’net, kur të thërrasë thirrësi:“O banorë të Xhennetit, Allahu ju ka premtuar dicka që do tjua plotësojë.Thonë: Çka është ky premtim?!A nuk na bëri të jemi faqebardhë, na i rëndoi peshoret e veprave të mira, na futi në Xhe’net, na shpëtoi prej zj’arrit të Xhe’henemit?Aty hiqet pengesa dhe shohin Atë, të Lartmadhëruarin. All-llahu nuk iu ka dhuruar diçka më të dashur tek ata, sesa shikimi i Tij, I Lartmadhëruar qoftë! All-llahu na e mundësoftë ta përjetojmë këtë moment!

Suad Shabani