Islame

Përgatitu për takimin me Allahun e Madhëruar !

Përgatitu për takimin e pashmangshëm !

Mos u mundo të ngrihesh lart duke shkelur dhe dëmtuar të tjerët, mos u mundo të bëhesh i njohur dhe i ngritur duke shkelur ligjet e Allahut, ngritja në pozitën e kërkuar bëhet duke pasuar Profetin sal-lAllahu alejhi ve sel-lem në të gjitha fazat e jetës dhe veprimtarisë tënde, paso atë që të kesh siguri se gjatë ngritjes nuk do rrëz’ohesh, se me vdekjen tënde të filloj dë’nimi yt, mendoje ditën kur del para Allahut!, çfarë do i thuash Allahut? E dije të vërtetën për çfarë nuk e pasove?

E kuptove rrugën e Profetit për çfarë arsye nuk ece pas hapave të tij?

Harrove se Ai që dërgoi Profetin dhe të urdhëroi ta pasosh Ai është që të krijoi,

Ai është që të furnizon, Ai është që të shëron, Ai është që të merr jetën dhe tek

Ai do kthehesh e do japësh llogari, andaj kujt iu frikësove? Tek kush shpresove?

Përgatitu për takimin me Allahun e madhëruar !…

Unejs Murati-Daku