Islame Keshilla

Profeti (alejhi selam) ka thënë “Më i miri prej jush, është ai që..!

Ibën Uthejmini (Allahu e mëshiroftë) thotë duke shpjeguar hadithin“Më i miri prej jush, është ai që e mëson Kur’anin dhe ua mëson të tjerëve.”:

“Nëpërmjet këtij hadithi mësojmë mirësinë e rretheve të dijes që gjenden nëpër xhamitë e shumë vendeve, ku fëmijët mësojnë fjalën e Allahut të Lartmadhëruar.

Prandaj, kushdo që jep kontribut për mbarëvajtjen e tyre ka shpërblim, kushdo që dërgon fëmijët e tij në to ka shpërblim dhe kushdo që sponsorizon për to ose që jep mësim në to ka shpërblim.Të gjithë ata bëjnë pjesë në fjalën e tij:

“Më i miri prej jush, është ai që e mëson Kur’anin dhe ua mëson të tjerëve.”(Sherhu Rijadhus-Salihijn 4/639)