Islame Keshilla

Profeti Muhamed (a.s) thote, Ky është njeriu më fisnik !

Profeti Muhamed thote:Ky është njeriu më fisnik?Profeti Muhamed thote:Ky është njeriu më fisnik?Nga Ebu Hurejra (Allahu qoftë i kënaqur prej tij!) transmetohet se të Dërguarin e Allahut (Paqja dhe nderimi i Allahut qofshin mbi të!) e pyesin:“Cili është njeriu më fisnik?”Ai u përgjigj: “Ai që është më i devotshëm ndaj Allahut.”

Ata që po e pyesnin i thanë: “Nuk po të pyesim për këtë.”Ai iu përgjigj: “Njeriu më fisnik është Jusufi,pejgamberi i Allahut, biri i pejgamberit të Allahut, biri i pejgamberit të Allahut biri i të dashurit të Allahut.”Ata i këmbëngulën: “Nuk po të pyesim as për këtë.”Ai u tha:“A mos po më pyesni për prejardhjet arabe? Njerëzit janë kategori të ndryshme: Të zgjedhurit mes tyre në kohën e inj’orancës janë të zgjedhur dhe të mirë edhe në Islam, nëse e mësojnë fenë.”[Silsiletu Sahiha: (3996)].