Hadithe Islame

Profeti sal-lAllahu alejhi ue selem ka thënë: “Emrat më të dashur tek Allahu i Madhëruar janë:

Profeti sal-lAllahu alejhi ue selem ka thënë: “Emrat më të dashur tek Allahu i Madhëruar janë: Emërtimi me emrin Abdullah dhe Abdurrahman:Bazuar në fjalën e të Dërguarit, sal-lAllahu alejhi ue selem: “Emrat më të dashur tek Allahu i Madhëruar janë: Abdullah dhe Abdurrahman.” (E saktësoi Albani)

Profeti i fundit ishte fryti i lutjes së Profetit Ibrahim, i lajmeve të mira të Isait dhe i ëndrrës së nënës së tij Emine. Pasi ndërtoi Qaben, Profeti Ibrahim iu lut kështu Allahut:Zoti ynë, dërgo ndër ta, nga gjiri i tyre të dërguar që t’ua lexojë atyre ajetet e Tua, t’u mësojë atyre librin dhe urtësinë, e t’i pastrojë (prej ndyrësisë dhe idhujtarisë) ata. S’ka dyshim, Ti je Ngadhënjyesi, i Dituri.” (Bekare 2:129)