Islame Video

Shenja e madhe e Kijametit! Lutja e Isait (a.s) kundra Jexhuxh Mexhuxheve

Sa për njohuri të kohës se kur ndodh Kiameti ( Fundi i Botës ) , ajo nuk është dhënë ndonjë engjëlli apo profeti. Askush nuk e di përveq All-llahut , kur ora përfundimtare është . Thekson Kur’ani, O Pejgamber të pafetë të pyesin ty për kohën e Kiametit . Pra, tregoni atyre se dituria për të I përket vetëm All-llahut . (Sure Lukman ) Megjithatë disa ngjarje do të ndodhin para ardhjes se orës së fundit,Kush jane Jexhuxh – Maxhuxhet? Shenja e madhe e Kijametit! Lutja e Isait (a,s) kundra tyre,