Hadithe Islame

Shenjat e Kij’ametit, pothuajse të gjitha prezente në ditet e sotme!

1- Dy grupe të mëdha të luf tojnë mes tyre nga ku do të ketë pa soja të mëdha për të dyja palëve, ndërsa që të dyja do të ndjekin të njëjtin besim fetar.2- Të dalin afër tridhjetë Dexh xhalë mash trues e secili prej tyre të shtiret si i dërguar i Allahut.3- Të hiqet dija fetare (nga vde kja e dijetarëve islamë).

4- Të shtohen tër metet.5- Koha të ikë shumë shpejt.6- Të shfaqen fit net (tra zirat, sprovat vësh tirësitë e stërmu ndimet).7- Të shtohen vra sjet.8- Të shtohet ndër ju pasuria aq shumë, saqë pasaniku do të sh*qetësohet se nuk ia merr kush lëmoshën dhe, sa herë që do t’ia zgjasë atë dikujt, ai do t’i thotë: ‘S’kam nevojë për të!

9- Njerëzit të bëjnë gara me njëri- tjetrin në ngritjen e ndërtesave të larta 10- Kur një njeri të kalojë pranë va rrit të dikujt të thotë: ‘Ah sikur të isha unë në vendin e tij!11- Derisa dielli të lindë nga perëndimi. Kur ai të lindë nga perëndimi dhe njerëzit ta shohin këtë dukuri, ata të gjithë do të bëhen besimtarë muslimanë, por kjo do të jetë një kohë kur, siç thotë Allahu i Madhëruar në Kuran: ‘askujt nuk do t’i bëjë dobi besimi i tij, nëse nuk ka besuar më parë ose nuk ka bërë ndonjë të mirë me besimin e vet’ (Kuran, 6:158)