Islame

Si engjëjt kërkojnë falje për besimtarin..?

Si engjëjt kërkojnë falje për besimtarin..?

Halef ibën Hisham thotë: shkova tek Selim ibën Isa që të lexoj Kur’an.Fillova të lexoj para tij derisa arrita tek fjala e All-ahut:”..(melaiket) kërkojnë falje për besimtarët…”(el Ga’fir, 7) e ai filloi të qajë shumë, pastaj më tha mua: O H’alef, a po e sheh çfarë të drejte të madhe ka besimtari? Mela’iket kërkojnë falje për të përderisa ai është duke fjetur në krevatin e tij” Nga libri: Vefejat’ul a’jan 2/242. Falenderimet i takojn Zotit te Gjithesise