Islame

Si Kur’ani është argument për ty ose kundër teje..?

Kurani është argument për ty ose kundër tejeShejh Ibën Uthejmini (Allahu e mëshiroftë!):Fjala e Profetit ﷺ “Kurani është argument për ty ose kundër teje”.Sa e rëndë është kjo fjali. Pra, Kuranin nëse e lexon ai është argument për ty (në favorin tënd) ose kundër teje.Nëse ti beson në njoftimet e tij dhe zbaton urdhëresat e tij e largohesh nga ndalesat e tij, ai (Kurani) është argument për ty para Allahut të Madhëruar.

E nëse është e kundërta e saj, ai (Kurani) është argument kundër teje.Prandaj ai ështe armë: ose për ty (në favorin) tënd ose kundër teje.

Et-Taliku ala Sahihi Muslim vell. 2

Perktheu Unejs Sheme