Islame

Sureja e bereqetit dhe mirësive Surja el Bekare – (me perkthim)

Sureja e bereqetit dhe mirësive Surja el Bekare – (me perkthim) Suretu El Bekare është surja e dytë e radhitur në Kur’an.

Pesë ajetet e para të kësaj sureje jan të ndara në faqen e dytë të Kur’anit dhe kanë vlerë të madhe kështu që shumë mysliman i mësojnë këto ajete përmendësh dhe i përdorin gjatë faljes së namazit ose gjatë bërjes së lutjeve tjera.

Suretu El Bekare përbëhet nga gjithsej 286 (dyqind e tetëdhjetë e gjashtë) ajete Kur’anore duke mos e përfshirë dhe ajetin Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit !.Sureja e bereqetit dhe mirësive Surja el Bekare (me perkthim)