Islame Keshilla

Sureja e cila largon të gjitha prob’lemet në shtëpi, sureja e bereqetit!

Dëgjoje me kufje këtë su’re (su’re El Bekare) ose Lexoje surën El Bekare (arabisht,mundohu ta kuptosh në përkthim shqip)

Kjo është më e dobishmja,ose lëshoje të dëgjohet në dhomë pa i penguar anëtaret e familjes. Nëse e veren se në shtëpi me të vërtetë janë rritur pro’blemet, ngriten zërat dhe është shfaqur xhel’ozia, dije se shej’tani është strehuar në të, andaj mundohu ta dëbosh atë nga ajo.

Por vallë si ? Ja ky është i Dërguari i All-llahut që i përgjigjet kështu kësaj pyetje:“C’do send ka kulm e kulmi i Kur’anit është kaptina “El-Bekare”, nëse e dëgjon shej’tani leximin e kaptinës “El-Bekare” në një shtëpi largohet nga ajo shtëpi. Gjithashtu transmetohet nga Ebu Hurejra All-llahu qoftë i kënaqur me të, se Pejgamberi Alejhi Selam ka thënë:

“Mos i shnd’ërroni shtëpitë tuaja në va’rreza, e në atë shtëpi që lexohet kaptina El-Bekare nuk hyn shej’tani”.