Islame Keshilla Lajme

Sureja EL-FATIHA dhe përkthimi i saj në gjuhen Shqipe.

Sure te shkurtra EL-FATIHA (me perkthim).1. FATIHA.1. BISMIL-LAHIR-RAHMANIR-RAHIM.2. EL HAMDULIL-LAHI RABBIL ‘ALEMIN.3.ER-RAHMANIR-RAHIM

4. MALIKI JEWMID-DIN.5. IJJAKE NA’BUDU WE IJJAKE NESTA’IN.6.IHDINAS-SIRATAL MUSTEKIM.7.SIRATAL-LEDHINE EN ‘AMTE ‘ALEJHIM, GAJRIL MAGDUBI ‘ALEJHIM WE LED-DAL-LIN(AMIN)

1. Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit2. Falënderimi i takon All-llahut, Zotit të botërave3. Mëshiruesit, Mëshirëbërësit4. Sunduesit të ditës së Gjykimit5. Vetëm Ty të adhurojmë dhe vetëm prej Teje ndihmë kërkojmë6.Udhëzona në rrugën e drejtë,7. në rrugën e atyre ndaj të cilëve ke bekimin,jo në të atyre që je i hidhëruar, dhe që kanë humbur!(Amin)